• تصویر 1
 • تصویر 2
 • تصویر 3

دوره های آموزشی

 • تست
  تست

  تاریخ شروع: 1399/1/30
  اثربخشی آموزشی
  اثربخشی آموزشی

  تاریخ شروع: 1398/11/16
  زبان انگلیسی
  زبان انگلیسی

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  دوره قانون کار و بیمه تامین اجتماعی
  دوره قانون کار و بیمه تامین اجتماعی

  تاریخ شروع: 1398/10/24
  فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی
  فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی

  تاریخ شروع: 1398/10/25
  دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
  دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

  تاریخ شروع: 1398/10/17
 • تست
  تست

  تاریخ شروع: 1399/1/30
  اثربخشی آموزشی
  اثربخشی آموزشی

  تاریخ شروع: 1398/11/16
  زبان انگلیسی
  زبان انگلیسی

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  دوره قانون کار و بیمه تامین اجتماعی
  دوره قانون کار و بیمه تامین اجتماعی

  تاریخ شروع: 1398/10/24
  فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی
  فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی

  تاریخ شروع: 1398/10/25
  دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
  دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

  تاریخ شروع: 1398/10/17

مدرسان

اخبار و بلاگ