روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان

روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان

روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان

روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان

روش مقیاس رتبه ای

روش مقیاسی رفتاری

روش ثبت وقایع حساس

روش توصیفی

روش رتبه بندی

مقایسه زوجی

توزیع اجباری

روش انتخاب اجباری

ارزیابی 360 درجه

 

روش مقیاس رتبه ای

روش مقایسه زوجی

این نوع مقایسه بین چند نفر یا چند چیز بر اساس یک عامل ارزشیابی واحد صورت میگیرد که امتیاز های بدست آمده برای هر فرد مقداری از امتیاز نفرات دیگر است.

روش مقیاس زوجی

روش انتخاب اجباری

از دیگر روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان روش انتخاب اجباری است که در این روش از بین جملات توصیفی موجود جمله ای که بیشترین شباهت را با رفتار شخص مورد ارزیابی شونده دارد را انتخاب میکنیم.

انتخاب اجباری