دوره های آموزشی

تست
تست

تاریخ شروع: 1399/1/30
اثربخشی آموزشی
اثربخشی آموزشی

تاریخ شروع: 1398/11/16
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی

تاریخ شروع: 1398/11/6
دوره قانون کار و بیمه تامین اجتماعی
دوره قانون کار و بیمه تامین اجتماعی

تاریخ شروع: 1398/10/24
فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی
فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی

تاریخ شروع: 1398/10/25
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

تاریخ شروع: 1398/10/17
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

تاریخ شروع: 1398/10/17
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

تاریخ شروع: 1398/10/17
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

تاریخ شروع: 1398/10/15