دوره های آموزشی

دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

تاریخ شروع: 1398/10/15
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

تاریخ شروع: 1398/10/15
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

تاریخ شروع: 1398/10/14
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

تاریخ شروع: 1398/10/14
فتوشاپ
فتوشاپ

تاریخ شروع: 1398/10/14
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان

تاریخ شروع: 1398/10/8
فلسفه مدیریت منابع انسانی و دوره جامع
فلسفه مدیریت منابع انسانی و دوره جامع

تاریخ شروع: 1398/10/7